ZAPYTAJ O PRACĘ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ OFERT PRACY

logo WUP Lublin

Liczba wyświetleń 21514


Zapraszamy na naszego Facebooka i Instagrama:

Ikonka Facebooka Ikonka Instagrama
...

„Zapytaj o pracę” - Program aktywizacji rynku pracy będący odpowiedzią na napływ uchodźców z Ukrainy.

Inicjatywa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie


Fryderyk von Hayek zauważył kiedyś, że wszystkie ludzkie poczynania w zakresie organizacji procesów społeczno-gospodarczych można podzielić na dwie zasadnicze kategorie. Określił je jako ład spontaniczny i ład dekretowany. Pierwszy charakteryzuje się brakiem zasadniczych reguł i „samoorganizacją”. W uproszeniu można go porównać do ruchu pieszych na chodniku czy samoistnym tworzeniem języków. Ład dekretowany z kolei to odgórny, zaplanowany zestaw ogólnie przyjętych reguł. Doskonale ilustrują go zasady ruchu drogowego czy system prawny.

Mechanizmy funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia opierają się zwykle na zastosowaniu ładu dekretowanego charakteryzującego wszelkie działania administracji publicznej. Nadzwyczajna sytuacja wywołana wojną na Ukrainie i przybyciem do Polski setek tysięcy uchodźców wymaga jednak poszukiwania nadzwyczajnych instrumentów wykraczający poza rutynowy zakres administracyjnego podejścia.

Uchwalona właśnie specustawa zrównała w prawach uchodźców z Ukrainy z polskimi pracownikami i jak należy zakładać pozytywnie wpłynie na niedobory regionalnego rynku pracy.

Celem proponowanego przez nas rozwiązania jest stworzenie jasnego, prostego systemu przekazywania przez pracodawców informacji o wolnych etatach i chęci przyjęcia do pracy uchodźców z Ukrainy.

Określnony znak umieszczany np. na drzwiach, szyldach, reklamach, ogrodzeniach przedsiębiorstw oznaczać będzie chęć natychmiastowego zatrudnienia osób z Ukrainy. Powszechnie identyfikowany znak będzie jasnym drogowskazem dla osób z Ukrainy nie potrafiących poruszać się w realiach polskiego rynku pracy, które samodzielnie zdecydują się na znalezienie zatrudnienia. Uchodźcy otrzymają informację o tym, że

w miejscach z takim znakiem znajdują się dla nich oferty pracy, natomiast pracodawcy przez kampanię promocyjną w mediach i współpracę z organizacjami otoczenia biznesu otrzymają możliwość dostępu do tego typu materiałów oraz poprzez dedykowaną projektowi stronę internetową samodzielnego wydruku znaków. Zasadniczym elementem projektu będzie kampania medialna dedykowana zarówno pracodawcom jak i pracownikom zaś jednolity system oznakowania będzie identyfikatorem akcji. Powszechne zaangażowanie pracodawców w akcję wzmocni efekt spontanicznego stymulowania rynku pracy. Pracodawca sam decyduje o potrzebach kadrowych i formach zatrudnienia, a przede wszystkim o tym czy jest zainteresowany zatrudnieniem. Tego typu identyfikacja wpłynie na aktywizację lokalnych rynków pracy. Z uwagi na fakt, że znaczącą część uchodźców stanowią kobiety z dziećmi, będą one szczególnie zainteresowane poszukiwaniem pracy w najbliższej okolicy swego miejsca zamieszkania.

Znaczenie strategiczne projektu w aspekcie bezpieczeństwa gospodarczego Polski

W tej kwestii zasadniczym wyzwaniem strategicznym dla Polski jest minimalizacja wydatków z budżetu państwa. Jedną z niewielu możliwości jest uruchomienie procesu znalezienia zatrudnienia dla znacząc części uchodźców, którzy chcą i potrafią pracować. Warto nadmienić, że polska gospodarka charakteryzuje się znaczącą ilością wolnych miejsc pracy, dotychczas mało atrakcyjnych dla polskich pracowników. Istnieje możliwość włączenia się w realizację tego przedsięwzięcia w wielu formach. Od wsparcia dystrybucji znaków wśród przedsiębiorców, ich druk, i realizację samodzielnych projektów promocyjnych. Podmioty tworzące konsorcjum mogą wreszcie samodzielnie przeanalizować i rozważyć możliwości zatrudnienia część uchodźców do prostych prac. Liczymy na przychylne przyjęcie tej powstającej właśnie inicjatywy. W załączeniu propozycja znaku plastycznego oznaczającego chęć przyjęcia pracowników.